نام وب سایت:

جک و قالب سیفی

آدرس وب سایت:

نوع وب سایت:

جایگاه وب سایت در گوگل:

این وب سایت با کلمات <جک و قالب > , <اسکافلد مثلثی> و <جک و قالب فلزی> در صفحه نخست و با کلمات <اسکافلد> و <قیمت قالب فلزی بتن دست دوم> در صفحه دوم گوگل قرار دارد.

پیشرفت پروژه:

100%